Ogłoszenia

X Ogólnopol­ski Konkurs na najlep­sze prace inżynier­skie, mag­is­ter­skie i dok­toranckie w dziedz­i­nach Automatyka Robo­t­yka Pomi­ary

Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP ogłosił konkurs na najlep­szą pracę inżynier­ską, mag­is­terką, dok­torancką w dziedz­i­nach automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. W X edy­cji ogólnopol­skiego konkursu zgłoszenia należy przesyłać do 23 lutego 2018 roku. Szczegółowe infor­ma­cje w załączeniu.Zachęcamy do udzi­ału w konkursie!

Spotkanie ze starostami i członkami grup dziekańs­kich studiów NIES­TACJONARNYCH

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­niu 13 sty­cz­nia br. godz. 9:30 sala 6a A-​2

W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związan m.in. z:
- wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych i przys­tąpi­e­niem do egza­minu dyplo­mowego,
- rekru­tacją na II stopień studiów,
- Reg­u­laminem Studiów i zal­icze­niem semes­tru studiów.

Spotkanie jest otwarte dla członków grup dziekańs­kich studiów NIES­TACJONARNYCH, skierowane w szczegól­ności do stu­den­tów ostat­niego semes­tru studiów.
Zapraszamy!

Wybór przed­miotów obier­al­nych

Od 27-​go tycz­nia br. w Dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru przed­miotów na ww. lis­tach.

Szczegółowe infor­ma­cje w Dziekana­cie Wydziału.

Kalen­darz rekru­tacji na stu­dia II stop­nia

Infor­mu­jemy, że 22-​go sty­cz­nia rozpoczyna się inter­ne­towa rejes­tracja na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ofer­uje możli­wość ksz­tałce­nia w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika, infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​k​a​l​e​n​d​a​r​z​-​s​z​c​z​e​g​o​l​o​w​y​-​r​e​k​r​u​t​a​c​j​i​/

Szczegółowe infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na II stop­niu studiów real­i­zowanych na Wydziale przed­staw­iono na stronie https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Podział stu­den­tów na spec­jal­ności – semestr zimowy 2017/​18

Od 16-​go grud­nia br. w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru specjalności.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności na ww. lis­tach (w dziekanacie).

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać do dnia 13-​go sty­cz­nia 2018 roku (włącznie).

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności.

Spotkanie ze starostami i przed­staw­icielami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Pod­czas spotka­nia omówioną omówione m.in.:
(1) bieżące sprawy orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2017/​18,
(2) podział na spec­jal­ności,
(3) prace dyplo­mowe,
(4) grupy spraw związane z jakoś­cią ksz­tałce­nia,
(5) stype­n­dia,
(6) pro­gram MOST/​MOSTECH oraz Eras­mus+.

Ter­miny spotkań

Stu­dia stacjonarne:
7 listopada br. godz. 11:15 sala 109 A-​2

Stu­dia nies­tacjonarne:
18 listopada br. godz. 09:15 sala 6a A-​2

Spotkanie poprowadzi prodziekan ds. jakości kształcenia.

Zmi­any w doku­men­tach prac dyplo­mowych

Na stronie inter­ne­towej WIEA dostępne są do wglądu i pobra­nia doku­menty związane z pracą dyplo­mową.

Mate­ri­ały dostępne są pod adresem:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y

Dziekanat — godziny obsługi stu­den­tów

Dziekanat czynny w dni­ach poniedzi­ałek — piątek w godz­i­nach 9.00 i 13.00,
W dni zjaz­dowe — sob­ota w godz­i­nach 9.00 13.00.