Ogłoszenia

X edy­cja Ewalu­acji — ocena prowadzą­cych zaję­cia — sty­czeń — marzec 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do udzi­ału w X edy­cji ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia. Od 19 sty­cz­nia do 16 marca 2018 roku stu­den­tom i dok­toran­tom udostęp­niona będzie anki­eta prowadzą­cych zaję­cia (http://​anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k). Losowy token niezbędny do logowa­nia można pobrać w dziekana­cie. Szczegółowe infor­ma­cje o konkur­sie Akcja Ewalu­acja — OCEŃ BEL­FRA w załącznikach oraz na tabl­icy ogłoszeń poświę­conej anki­etom stu­denckim i przy Dziekana­cie Wydziału.

Zachę­camy do udzi­ału w ankiecie!
Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Informacja dla studentów.docx)Infor­ma­cja dla studentów.docx[ ]19 kB

Spotkanie ze starostami i członkami grup dziekańs­kich studiów NIES­TACJONARNYCH

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­niu 13 sty­cz­nia br. godz. 9:30 sala 6a A-​2

W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związan m.in. z:
- wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych i przys­tąpi­e­niem do egza­minu dyplo­mowego,
- rekru­tacją na II stopień studiów,
- Reg­u­laminem Studiów i zal­icze­niem semes­tru studiów.

Spotkanie jest otwarte dla członków grup dziekańs­kich studiów NIES­TACJONARNYCH, skierowane w szczegól­ności do stu­den­tów ostat­niego semes­tru studiów.
Zapraszamy!

Wybór przed­miotów obier­al­nych

Od 27-​go tycz­nia br. w Dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru przed­miotów na ww. lis­tach.

Szczegółowe infor­ma­cje w Dziekana­cie Wydziału.

Spotkanie ze starostami i przed­staw­icielami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Pod­czas spotka­nia omówioną omówione m.in.:
(1) bieżące sprawy orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2017/​18,
(2) podział na spec­jal­ności,
(3) prace dyplo­mowe,
(4) grupy spraw związane z jakoś­cią ksz­tałce­nia,
(5) stype­n­dia,
(6) pro­gram MOST/​MOSTECH oraz Eras­mus+.

Ter­miny spotkań

Stu­dia stacjonarne:
7 listopada br. godz. 11:15 sala 109 A-​2

Stu­dia nies­tacjonarne:
18 listopada br. godz. 09:15 sala 6a A-​2

Spotkanie poprowadzi prodziekan ds. jakości kształcenia.

Zmi­any w doku­men­tach prac dyplo­mowych

Na stronie inter­ne­towej WIEA dostępne są do wglądu i pobra­nia doku­menty związane z pracą dyplo­mową.

Mate­ri­ały dostępne są pod adresem:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y

Dziekanat — godziny obsługi stu­den­tów

Dziekanat czynny w dni­ach poniedzi­ałek — piątek w godz­i­nach 9.00 i 13.00,
W dni zjaz­dowe — sob­ota w godz­i­nach 9.00 13.00.

Deklaracja wyboru języka

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów
Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do poniedzi­ałku 12 czer­wca br.
Dodatkowe infor­ma­cje – w dziekancie.

Spotka­nia ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­ni­ach, które odbędą się
STU­DIA STACJONARNE
24 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

STU­DIA NIES­TACJONARNE
27 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

W cza­sie spotkań będą poruszane kwestie związane m.in. z:
• Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egza­m­i­na­cyjną,
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• podzi­ałem na spec­jal­ności i wyborem przedmiotów.