Koła naukowe

Stu­denckie Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej (KNCTP) zostało powołane w 2015 r. Patronem koła jest zielonogórska firma LUMEL S.A. www​.lumel​.com​.pl , która należy do czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów urządzeń automatyki prze­mysłowej oraz pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Koło sku­pia stu­den­tów wszys­t­kich kierunków studiów prowad­zonych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.

Główne cele dzi­ałal­ności KNCTP to:

 • zachę­canie stu­den­tów do poz­nawa­nia wiedzy technicznej,
 • rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności członków koła m.in. w zakresie:
  • pro­jek­towa­nia i wykony­wa­nia urządzeń pomi­arowych i elek­tron­icznych: od pro­jektu kon­cep­cyjnego poprzez schemat elek­tryczny, pro­jekt płytki drukowanej PCB, opro­gramowanie do uruchami­a­nia final­nego i testowa­nia urządzenia,
  • posługi­wa­nia się aparaturą pomi­arową niezbędną do uruchami­a­nia i testowa­nia urządzeń pomi­arowych i elektronicznych,
  • pro­jek­towa­nia aplikacji infor­maty­cznych przez­nac­zonych do współpracy z aparaturą pomi­arową i sterującą,
 • inte­growanie środowiska stu­denck­iego WIEA,
 • orga­ni­zowanie szkoleń tem­aty­cznych m.in. w zakre­sie: pro­gramowa­nia współczes­nych mikrokon­trol­erów i układów peryfer­yjnych dla mikrokon­trol­erów, pro­jek­towa­nia schematów elek­trycznych urządzeń i płytek drukowanych.
 • ksz­tał­towanie umiejęt­ności samodziel­nego i zespołowego rozwiązy­wa­nia prob­lemów technicznych,
 • orga­ni­zowane prak­tyk stu­denc­kich i wycieczek tematycznych,
 • dzi­ała­nia na rzecz mod­ern­iza­cji treści pro­cesu dydaktycznego.

Członkowie KNCTP pod­czas wycieczki w fir­mie LUMEL S.A – sala sem­i­naryjna.

Członkowie KNCTP pod­czas wycieczki w fir­mie LUMEL S.A – linia pro­dukcji płytek drukowanych.

Spotka­nia członków KNCTP odby­wają się w sali 532 (A-​2), której wnętrze zostało zaaranżowane przez firmę LUMEL S.A.

Opiekunem koła jest dr inż. Leszek Fur­mankiewicz, pok. 512b, bud. A-​2 Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do dzi­ałal­ności w kole.

Warsz­taty z zakresu pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów Atmel AVR

W dniu 27 kwiet­nia 2016 w lab­o­ra­to­rium Tech­nik Mikro­pro­ce­sorowych Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki odbyło się pier­wsze szkole­nie w ramach warsz­tatów z zakresu pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów firmy Atmel serii AVR. Warsz­taty zostały zor­ga­ni­zowane przez Stu­denckie Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomiarowej.

Warsz­taty prowadzi Pan Sebas­t­ian Dudek, który jest doświad­c­zonym pro­gramistą w fir­mie LUMEL S.A. Bazę sprzę­tową stanowi sterownik firmy LUMEL wyposażony w mikrokon­troler ATmega128. Pod­czas pier­wszego spotka­nia stu­denci poz­nali środowisko Atmel Stu­dio 7, zasady obsługi pro­gram­a­torów AVR ISP oraz przy­go­towali aplikacje steru­jące por­tami mikrokon­trol­era, real­izu­jące opóźnienia cza­sowe z wyko­rzys­taniem bib­liotek i prz­er­wań od timerów. Pro­gramy zostały przetestowane za pomocą symu­la­tora, a następ­nie przesłane za pomocą pro­gram­a­torów do pamięci sterown­ika. W warsz­tat­ach wzięło udział 18 stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Kurs na Uprawnienia Elektryczne

Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej (KNCTP) zor­ga­ni­zowało kurs „Uprawnienia Elek­tryczne w zakre­sie G1 – Eksploat­acja, który odbył się w dniu 21.12.2016 r. w Zielonej Górze.

Kurs został dofi­nan­sowany ze środ­ków przez­nac­zonych na dzi­ałal­ność kół naukowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W tym wydarze­niu uczest­niczyło 10 członków KNCTP. Kurs zakończył się egza­minem ust­nym, po którym stu­denci otrzy­mali państ­wowe świadectwo kwal­i­fikacji. Świadectwo kali­fikacji jest ważne 5 lat i pozwala na wykony­wanie prac w urządzeni­ach, insta­lac­jach, sieci­ach elek­troen­er­gety­cznych wyt­warza­ją­cych, przetwarza­ją­cych i zuży­wa­ją­cych energię elek­tryczną o napię­ciu nie wyższym niż 1kV, w zakre­sie: obsługi, kon­serwacji, remon­tów, mon­tażu i prac kontrolno-​pomiarowych.

Uzyskane przez stu­den­tów uprawnienia elek­tryczne poz­wolą w szer­szym zakre­sie korzys­tać z możli­wości zdoby­wa­nia doświad­czenia pod­czas prak­tyk zawodowych lub pod­czas staży w zakładach pracy.

Świadectwa kwal­i­fikacji wręczył stu­den­tom Pan Dar­iusz Tront – Kierownik Dzi­ału Roz­woju Firmy LUMEL S.A, która jest patronem Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomiarowej.

Koło naukowe