Koła naukowe

Koło Naukowe UZ​.NET jest orga­ni­za­cją stu­dencką dzi­ała­jącą na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Tem­atyka spotkań obe­j­muje zagad­nienia związane z tech­nolo­giami firmy Microsoft, oraz pogłębianie wiedzy branżowej z naciskiem na pro­gramowanie w tech­nologii .NET w szczegól­ności na plat­formy Win­dows 8 i Win­dows Phone, a także Kinect. Celem dzi­ałal­ności Koła jest przede wszys­tkim rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności jego członków, m.in. w zakre­sie pro­gramowa­nia, pro­jek­towa­nia, mod­e­lowa­nia i wdraża­nia aplikacji oraz tworzenia nowoczes­nych rozwiązań z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych narzędzi i języków dostar­c­zonych przez firmę Microsoft.

Dzi­ałal­ność Koła jest ele­mentem szer­szej współpracy WIEA z firmą Microsoft w ramach pro­gramu IT Acad­emy. Koło należy do pro­gramu aka­demick­iego IT Acad­emy firmy Microsoft, podob­nie jak ponad 50 innych grup na najważniejszych kra­jowych uczel­ni­ach. Pro­gram ten pozwala na współpracę z innymi gru­pami o zbliżonym pro­filu dzi­ała­nia. Władze i opiekunowie koła starają się (poza cyk­licznymi spotka­ni­ami) dzi­ałać na rzecz środowiska aka­demick­iego, orga­nizu­jąc takie wydarzenia jak Microsoft IT Aca­d­e­mic Day, Zielonogórski Dzień Tech­nologii, Code­camp, Game­camp oraz kon­fer­encje i szkole­nia tem­aty­czne. W kalen­darz cyk­licznych wydarzeń branżowych WIEA wpisała się kon­fer­encja IT Aca­d­e­mic Day (ITAD). Cykl kon­fer­encji infor­maty­cznych orga­ni­zowany na uczel­ni­ach w całej Polsce przez stu­den­tów z Grup .Net i Grup IT.

Przed­staw­iciele koła reprezen­tują nasz Wydział oraz Uczel­nię w kra­jowych i ogól­noświa­towych konkur­sach. Od 2011 roku zespoły składa­jące się z członków koła biorą czynny udział w m.in. w konkur­sie Imag­ine Cup (ogól­noświa­towy, wieloetapowy konkurs tech­no­log­iczny dla stu­den­tów orga­ni­zowany przez firmę Microsoft). W edy­cji konkursu Microsoft Imag­ine Cup 2014 zespół przed­staw­icieli koła zajął 9 miejsce na 37 zespołów z kra­jowych uczelni. Ponad to członkowie koła biorą udział w innych rywal­iza­c­jach grupowych, np. Night of The Liv­ing Devs (24 godzinny mara­ton pro­gramisty­czny) oraz pro­jek­tach (Szkoła Nowych Tech­nologii, Win­dows Stu­dent Trainer, prak­tyki w fir­mie Microsoft). W roku aka­demickim 2014/​15, członkowie koła brali akty­wny udział w Meta­Pack IT Acad­emy. W bieżą­cym roku wiedzę kierunk­ową planu­jemy posz­erzać w ramach zajęć Akademii ADB.

Akty­wność Koła została uhonorowana wyróżnie­niem JM Rek­tora UZ pod­czas Inau­gu­racji Roku Aka­demick­iego 2014/​2015.

Nagroda JM Rektora UZ dla koła UZ.NET

O dzi­ałal­ności koła infor­mowała także prasa:

Artykuł w Gazecie Wyborczej Artykuł w Gazecie Lubuskiej

Prze­wod­niczący Koła: Dominik Marciniszyn

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Anna Pławiak-​Mowna (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Kamil Miel­carek (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do włączenia się w dzi­ałal­ność Koła!